SIE-Comunitat Activa

Activa la teva comunitat energètica

1

Ofereix informació rellevant de manera senzilla, clara i transparent

  • Previsió de despesa diària i mensual
  • Balanç del consum, generació i autoconsum de cada membre
  • Rendiment i estalvis obtinguts
  • Accés ràpid amb el mòbil apropant-lo a un imant i sense necessitat d’instal·lar més aplicacions

2

Actua per a incrementar l'autoconsum empoderant els membres de la comunitat

  • Promou l’estalvi entre els membres de la comunitat amb informació sobre el consum horari, diari i mensual
  • Facilita el procés de presa de decisions per adaptar els horaris de consum i ús dels aparells elèctrics

Ofrece información relevante de forma sencilla, clara y transparente

• Previsión de gasto diario y mensual
• Balance del consumo, generación y autoconsumo de cada miembro
• Rendimiento y ahorros obtenidos
• Acceso rápido con el móvil acercándolo a un imán y sin necesidad de instalar más aplicaciones

Actúa para incrementa el autoconsumo empoderando a los miembros de la comunidad

• Promueve el ahorro entre los miembros de la comunidad con información sobre su consumo horario, diario y mensual
• Facilita el proceso de toma de decisiones para adaptar los horarios de consumo y uso de los aparatos eléctricos