SIE-Comunitat Informa

Difon la teva comunitat i incorpora-hi nous membres

1

Incorpora nous membres a la teva comunitat

  • Explica el teu projecte a la ciutadania i empreses de l’entorn
  • Recopila dades de persones interessades en la creació de la teva comunitat
  • Capta nous membres per ampliar la teva comunitat

2

Publica els resultats del teu projecte

  • Balanç global de la generació i autoconsum assolit
  • Evolució continuada de la generació
  • Estalvis econòmics aconseguits
  • Reducció d’emissions de GEH obtingudes

Integra miembros a tu Comunidad

• Explica tu proyecto a la ciudadanía y empresas de tu entorno
• Recopila datos de interesados en la creación de tu comunidad
• Capta nuevos miembros para ampliar tu comunidad

Publica los resultados de tu proyecto

• Balance global de la generación y autoconsumo alcanzado
• Evolución continuada de la generación
• Ahorros económicos alcanzados
• Reducción de emisiones de GEI obtenidas